• Białystok
  Warszawska 80, Choroszcz
  Wynajem +48 600 441 163
  Tychy
  Wałowa 37, Tychy
  Wynajem +48 600 992 287
 • PARTA S.C. KOTYŃSKI I WSPÓLNICY
  Wynajem Białystok +48 600 441 163 |  Wynajem Tychy +48 600 992 287
 • O NAS

  Jesteśmy prężnie rozwijającą się firma istniejącą od 2007r, posiadamy w swojej flocie ponad 150 maszyn, ponad 20 z nich posiada wysokości roboczą powyżej 26 metrów.

  Oferujemy podnośniki od 8m do 43m. Naszym klientom zapewniamy najlepszą jakość usług w przystępnej cenie. Posiadamy dwa oddziały w Białymstoku i Tychach.

  Podnośniki nożycowe elektryczne
  Model Max wysokość robocza Max wysokość podestu Wysięg boczny Napęd Udźwig (kg) Ciężar maszyny (kg) Wymiary kosza Wymiary maszyny Specyfikacja
  SKYJACK 3219 7.60 5.60 elektryczny 249 1170 0,80 x 1,80
  Genie GS1930 7.60 5,60 elektryczny 227 1498 0,74 x 1.63 0,76 x 1,83
  Genie GS 2646 9,80 7,80 Elektryczny 454 2,447 1,15x2,26 1,17x2,41
  JLG 2646 9,92 7,68 Elektryczny 454 2,155 1,12xz2,5 1,17x2,5
  JLG 3246 11,68 9,68 elektryczny 318/454 2,243 1,12x2,50 1,17x2,50
  Genie GS 3246 11,50 9,50 elektryczny 318 2,812 1,15x2,26 1,17x2,41
  SKYJACK 4632 11,80 9,80 1,20 elektryczny 318 2302 1,10 x 2,10 1.20 x 2.30
  Genie GS-4017 13,89 11,89 0,92 elektryczny 249 3260 2,26 x 1,15 2,44 x 1,19  Wyślij zapytanie

  Parta

  MOBILNY SERWIS

  Białystok +48 606 54 54 55

  Śląsk +48 608 260 250

  Posiadamy doświadczenie w serwisie maszyn budowlanych od roku 2007, nasz mobilny serwis działa na terenie całej Polski. Dysponujemy zapleczem technicznym które jest niezbędne do serwisowania maszyn na terenie budowy. Zapewniamy przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

  Rozwiążemy telefonicznie wszelkie problemy związane z obsługą maszyn.
  Przygotowanie maszyn do rejestracji w UDT. Wykonujemy renowacje podestów (całościowy przegląd techniczny oraz malowanie maszyny)

  Wyślij zapytanie

  Maszyny na sprzedaż

  Podesty nożycowe elektryczne
  • Genie GS 1932
  • Rok produkcji2006
  • Udźwig227kg
  • Wysokość robocza7,6m
  • Wysokość pomostu5,6m
  • Zasięg poziomy0,6m
  • Długość w pozycji złożonej1,84m
  • Wymiary platformy dł x szer.1,82x0,81
  • Obrót pomostu
  • Pojemność zbiornika paliwa
  • Napęd
  • Cena22 500PLN
  • MEC 3247ES
  • Rok produkcji2007
  • Udźwig318
  • Wysokość robocza11,6
  • Wysokość pomostu9,6
  • Zasięg poziomy
  • Długość w pozycji złożonej2,51
  • Wymiary platformy dł x szer.2,45 x 1,16
  • Obrót pomostu
  • Pojemność zbiornika paliwa
  • Napęd
  • Cena27500

  Wyślij zapytanie

  szkolenia

  ZADZWOŃ

  BIAŁYSTOK  +48 608 45 80 80

  ŚLĄSK  +48 600 99 22 87

   

   

  KONTAKT

  Formularz kontaktowy

  Firma

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

  UMOWA WYNAJMU SAMOJEZDNYCH PODESTÓW RUCHOMYCH. Niniejsza Umowa Wynajmu określa warunki oddania do używania Najemcy samojezdnych podestów ruchomych przez Wynajmującego. 1. Użyte w niniejszej umowie wyrażenie oznaczają: PARTA - firma, która jako Wynajmujący oddaje do używania we własnym imieniu samojezdne podesty ruchome. Najemca – osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która bierze podmiot najmu do używania we własnym imieniu. Podmiot Najmu (Urządzenie) – samojezdny podest ruchomy. 2. Najemca gwarantuje, że: a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do narażenia Wynajmującego na straty, d) jest świadom faktu, że obsługa podestów ruchomych wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę. 3. Czas trwania umowy Pisemne zamówienie Najemcy zaakceptowane i parafowane przez Wynajmującego jest podstawą do jego realizacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych. Wszelkie zmiany dotyczące okresu oraz cen najmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Niezgodne z umową najmu użytkowanie podestów uprawnia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Użytkowanie a) przekazanie urządzenia najemcy / odbiorcy urządzenia Przekazanie oraz odbiór urządzeń najemcy odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych Umowy Wynajmu. Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń między firmami oraz roszczeń finansowych ze strony Wynajmującego. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia odbywa się w siedzibie firmy PARTA. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony PARTA, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia w obecności przedstawiciela PARTA. b) Użytkowanie urządzeń najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP ponadnormatywne wykorzystanie urządzeń wynikające z instrukcji obsługi wymaga zgody pisemnej Wynajmującego i pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych warunków finansowych najmu. 5. Ceny Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny zaakceptowanie przez Wynajmującego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Wszystkie omawiane ceny są cenami netto, do których nalicza się podatek VAT w wysokości 23% 6. Rozliczenia a) Najemca potwierdzając niniejsze ogólne warunki wynajmu upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. b) Faktury VAT wysyłane będą przez Wynajmującego na adres najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w niej treści. c) Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed udostępnieniem urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas okresu najmu. d) tylko i wyłącznie pisemne zgłoszenie mające nastąpić przestoju będzie uwzględniane w rozliczeniach finansowych. Zgłoszenia z datą wsteczną nie będą akceptowane. Udokumentowane nadużycia uprawniają Wynajmującego do obciążenia najemcy potrójną stawką dzienną za każdy dzień pracy urządzenia. e) Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Termin uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego Wynajmującego należną płatnością. Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką w jego kasie. Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia Wynajmującego do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Wynajmującego, z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT. Dokonane płatności zostają zachowane przez Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę. f) Jeżeli Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Wynajmującego kwoty wyższej niż 7.000 zł z tytułu dotychczas świadczonych usług, Wynajmujący jest uprawnione do: odmowy zawarcia umowy najmu natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu. 7. Terminy Wynajmujący dokłada do wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego terminu dostawy spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie miał wpływu. Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników. 8. Usterki Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu, która ograniczają jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Wynajmującemu przedmiotowej informacji. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju. Jeśli stwierdzona wada powstałą z przyczyn niezależnych od Najemcy przestój wywołany jej istnieniem zostaje odliczony od ustalonego okresu najmu. 9. Ochrona ubezpieczeniowa Z chwilą wydania przedmiotu najmu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty lub zniszczenia. 10. Podnajem Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego użytkowania przedmiotu najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego wyraźnej zgody na piśmie jest zabronione. 11. W kwestiach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny. 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy najmu - będzie sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi - Wynajmującego.  Powyższe ustalenie właściwości sądowej - dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.