PROJEKTY

REALIZOWANE PROJEKTY


#

Realizujemy projekt pt:”Opracowanie sensorycznego, ekologicznego systemu ogrzewania budynku, zasilanego agregatem cieplnym ASHP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie prototypu ekologicznego systemu ogrzewania budynku. System będzie składał się z części sterującej wykorzystującej sieć sensorów umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach oraz źródło energii cieplnej w postaci agregatu cieplnego ASHP.

W ramach realizacji projektu powstanie wysokowydajna pompa cieplna oraz sterownik wraz z systemem sensorycznym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 311 460,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

2 146 558,00 PLN


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE ZESTAWU NARZĘDZI DO PROTOTYPOWANIA MECHANIKI I HYDRAULIKI
do pobrania:

Postępowanie ofertowe na dostarczenie zestawu narzędzi do prototypowania mechaniki i hydrauliki - ogłoszenie.pdf

Postępowanie ofertowe na dostarczenie zestawu narzędzi do prototypowania mechaniki i hydrauliki - formularz ofertowy.doc

OFERTA NIEWAŻNA - PRZETARG ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.